قیمت یک متر آپارتمان در مناطق تهران

نرخ رشد قیمت یک متر آپارتمان در مناطق بیست و دو گانه تهران بهار ۱۳۹۵ (هزار ریال)

مناطق سال ۱۳۹۴ سال ۱۳۹۵ نرخ رشد فصل (درصد)
بهار زمستان بهار بهار ۹۵ به بهار ۹۴ بهار ۹۵ به زمستان۹۴
۱ ۹۵٫۲۴۰ ۹۶٫۴۶۹ ۹۸٫۴۱۴ ۳٫۳۳ ۲٫۰۲
۲ ۶۲٫۶۱۶ ۶۳٫۶۰۰ ۶۵٫۷۲۸ ۴٫۹۷ ۳٫۳۵
۳ ۷۹٫۷۰۳ ۸۰٫۵۳۷ ۸۰٫۹۰۲ ۱٫۵۰ ۰٫۴۵
۴ ۴۴٫۳۹۰ ۴۴٫۶۲۱ ۴۵٫۴۱۲ ۲٫۳۰ ۱٫۷۷
۵ ۴۵٫۷۱۲ ۴۵٫۸۳۵ ۴۷٫۳۴۲ ۳٫۵۷ ۳٫۲۹
۶ ۵۶٫۴۹۲ ۵۸٫۰۰۱ ۵۹٫۵۳۵ ۵٫۳۹ ۲٫۶۴
۷ ۴۳٫۷۲۲ ۴۱٫۹۹۶ ۴۱٫۵۵۰ ۴٫۹۷- ۱٫۰۶-
۸ ۴۰٫۹۸۴ ۴۰٫۷۲۲ ۴۲٫۳۲۰ ۳٫۲۶ ۳٫۹۲
۹ ۲۸٫۰۸۸ ۲۷٫۱۳۲ ۲۹٫۰۸۶ ۳٫۵۵ ۷٫۲۰
۱۰ ۲۸٫۰۲۰ ۲۷٫۴۵۹ ۲۸٫۲۰۵ ۰٫۶۶ ۲٫۷۲
۱۱ ۳۰٫۲۲۰ ۳۰٫۴۱۱ ۳۲٫۲۱۶ ۶٫۶۰ ۵٫۹۴
۱۲ ۲۸٫۸۷۳ ۲۹٫۲۴۹ ۳۰٫۶۳۴ ۶٫۱۰ ۴٫۷۴
۱۳ ۳۷٫۴۶۴ ۳۸٫۴۴۴ ۳۸٫۲۲۸ ۲٫۰۴ ۰٫۵۶-
۱۴ ۳۲٫۴۷۶ ۳۱٫۸۲۸ ۳۲٫۷۷۲ ۰٫۹۱ ۲٫۹۷
۱۵ ۲۴٫۳۷۶ ۲۴٫۲۰۰ ۲۵٫۳۲۱ ۳٫۸۴ ۴٫۵۹
۱۶ ۲۴٫۳۲۵ ۲۴٫۶۴۴ ۲۵٫۵۵۷ ۵٫۰۷ ۳٫۷۱
۱۷ ۲۱٫۸۸۷ ۲۲٫۲۶۲ ۲۲٫۵۸۱ ۳٫۱۷ ۱٫۴۳
۱۸ ۲۱٫۱۳۴ ۲۰٫۸۶۵ ۲۱٫۳۹۱ ۱٫۲۱ ۲٫۵۲
۱۹ ۲۴٫۱۲۱ ۲۳٫۵۶۱ ۲۴٫۶۶۳ ۲٫۲۵ ۴٫۶۸
۲۰ ۲۲٫۴۹۶ ۲۲٫۹۰۰ ۲۳٫۶۷۲ ۵٫۲۳ ۳٫۳۷
۲۱ ۲۹٫۴۴۶ ۲۸٫۸۵۵ ۲۹٫۵۰۳ ۰٫۱۹ ۲٫۲۵
۲۲ ۳۷٫۱۱۶ ۳۷٫۷۱۹ ۳۹٫۷۳۴ ۷٫۰۵ ۵٫۳۴
میانگین ۴۰٫۶۵۵ ۴۱٫۹۰۱ ۴۳٫۰۸۳ ۵٫۹۷ ۲٫۸۲

متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در مناطق بیست و دوگانه تهران طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۲

مناطق ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ نرخ رشد نسبت به سال‌های قبل
سال ۹۳ به ۹۲ سال ۹۴ به ۹۲ سال ۹۴ به ۹۳ سال ۹۵ به ۹۴
۱ ۸۷٫۱۷۳ ۹۲٫۱۵۱ ۹۵٫۱۶۴ ۹۸٫۴۱۴ ۵٫۷۱ ۹٫۱۷ ۳٫۲۷ ۳٫۴۲
۲ ۵۶٫۸۱۷ ۶۰٫۶۵۴ ۶۲٫۹۰۳ ۶۵٫۷۲۸ ۶٫۷۵ ۱۰٫۷۱ ۳٫۷۱ ۴٫۴۹
۳ ۷۳٫۲۵۳ ۷۷٫۹۸۳ ۷۹٫۲۴۱ ۸۰٫۹۰۲ ۶٫۴۶ ۸٫۱۷ ۱٫۶۱ ۲٫۱۰
۴ ۴۲٫۱۵۰ ۴۴٫۱۴۴ ۴۴٫۶۲۴ ۴۵٫۴۱۲ ۴٫۷۳ ۵٫۸۷ ۱٫۰۹ ۱٫۷۶
۵ ۴۵٫۳۸۸ ۴۷٫۱۲۱ ۴۵٫۵۶۶ ۴۷٫۳۴۲ ۳٫۸۲ ۰٫۳۹ ۳٫۳۰- ۳٫۹۰
۶ ۵۴٫۳۱۲ ۵۶٫۲۸۲ ۵۷٫۲۱۷ ۵۹٫۵۳۵ ۳٫۶۳ ۵٫۳۵ ۱٫۶۶ ۴٫۰۵
۷ ۴۱٫۹۳۹ ۴۳٫۰۷۶ ۴۲٫۸۵۳ ۴۱٫۵۵۰ ۲٫۷۱ ۲٫۱۸ ۰٫۵۲- ۳٫۰۴-
۸ ۳۹٫۵۸۳ ۴۱٫۰۶۵ ۴۰٫۵۲۷ ۴۲٫۳۲۰ ۳٫۷۴ ۲٫۳۸ ۱٫۳۱ ۴٫۴۲
۹ ۲۶٫۱۵۸ ۲۷٫۷۸۸ ۲۷٫۳۱۴ ۲۹٫۰۸۶ ۶٫۲۳ ۴٫۴۲ ۱٫۷۰- ۶٫۴۹
۱۰ ۲۷٫۴۷۰ ۲۸٫۵۲۶ ۲۷٫۴۳۳ ۲۸٫۲۰۵ ۳٫۸۴ ۰٫۱۳- ۳٫۸۳- ۲٫۸۱
۱۱ ۲۸٫۵۶۰ ۳۰٫۵۱۷ ۳۰٫۱۵۳ ۳۲٫۲۱۶ ۶٫۸۵ ۵٫۵۸ ۱٫۱۹- ۶٫۸۴
۱۲ ۲۴٫۴۸۰ ۲۹٫۳۹۸ ۲۸٫۷۴۳ ۳۰٫۶۳۴ ۱۱٫۰۲ ۸٫۵۴ ۲٫۲۳- ۶٫۵۸
۱۳ ۳۵٫۷۷۶ ۳۸٫۲۷۶ ۳۷٫۴۸۱ ۳۸٫۲۲۸ ۶٫۹۹ ۴٫۷۷ ۲٫۰۸- ۱٫۹۹
۱۴ ۳۰٫۷۸۸ ۳۲٫۰۴۰۵ ۳۱٫۶۸۶ ۳۲٫۷۷۲ ۵٫۰۲۵ ۲٫۹۲ ۲٫۲۲- ۳٫۴۳
۱۵ ۲۴٫۳۹۷ ۲۴٫۸۰۴ ۲۳٫۸۸۷ ۲۵٫۳۱۲ ۱٫۶۷ ۲٫۰۹ ۳٫۷۰- ۵٫۹۶
۱۶ ۲۰٫۵۹۶ ۲۳٫۸۱۲ ۲۴٫۰۵۴ ۲۵٫۵۵۷ ۱۵٫۶۱ ۱۶٫۷۹ ۱٫۰۲ ۶٫۲۵
۱۷ ۱۹٫۷۱۳ ۲۱٫۶۳۹ ۲۱٫۷۱۵ ۲۲٫۵۸۱ ۹٫۷۷ ۱۰٫۱۶ ۰٫۳۵ ۳٫۹۹
۱۸ ۱۹٫۱۳۶ ۲۱٫۱۱۳ ۲۰٫۷۸۵ ۲۱٫۳۹۱ ۱۰٫۳۳ ۸٫۴۷ ۱٫۶۸- ۳٫۰۵
۱۹ ۲۰٫۴۹۰ ۲۲٫۳۹۵ ۲۳٫۷۵۹ ۲۴٫۶۶۳ ۹٫۳۰ ۱۵٫۹۵ ۶٫۰۹ ۳٫۸۱
۲۰ ۱۸٫۳۵۱ ۲۰٫۱۷۰ ۲۲٫۵۰۳ ۲۳٫۶۷۲ ۹٫۹۱ ۲۲٫۶۳ ۱۱٫۵۷ ۵٫۱۹
۲۱ ۲۸٫۱۰۸ ۲۹٫۶۹۳ ۲۸٫۷۸۹ ۲۹٫۵۰۳ ۵٫۶۴ ۲٫۴۲ ۳٫۰۵- ۲٫۴۸
۲۲ ۳۶٫۷۵۳ ۳۸٫۵۰۵ ۳۶٫۵۶۰ ۳۹٫۷۳۴ ۴٫۷۷ ۰٫۵۲- ۵٫۰۵- ۸٫۶۸
میانگین ۳۹٫۵۴۶ ۴۱٫۳۱۰ ۴۱٫۱۰۲ ۴۳٫۰۸۳ ۴٫۴۶ ۳٫۹۴ ۰٫۵۰- ۴٫۸۲

اجاره‌بهای مسکن/رشد ۱۵ درصدی اجاره بها در برخی مناطق

بر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک، متوسط اجاره بهای یک مترمربع مسکن در شهر تهران در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ با ۰٫۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل، به ۲۳۰٫۳۳ هزار ریال رسیده است. این در حالی است که میزان افزایش این شاخص در بهار ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال گذشته، ۱۲٫۱ درصد است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*بازگشت به بالا


Reportage
output_nrpmHy
Iran

فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر

notruf
     job