job  job  

شرکت‌های کارگزاری بورس

 

ردیف نام شرکت کارگزاری مدیرعامل تلفن دفتر مرکزی
رتبه‌بندی بورس اوراق بهادار رتبه‌بندی بورس کالا
۱ آبان الف ب مصطفي حقيقي مهمانداری ۸۸۵۵۳۰۳۰
۸۵۵۱۰
۲ آبتین استاک ج سید محمد حسینی عبداللهی ۸۸۹۳۹۸۹۰-۹۱
۸۸۸۰۹۲۷۱
۳ آپادانا ب ب غلامحسن آرمات ۸۸۷۱۴۸۲۱
۸۸۷۱۵۰۶۳
۴ آتي ساز بازار ب ب پویان دارابی ۸۸۲۱۵۸۰۰-۲
۸۸۶۱۴۴۰۵-۸
۵ آتيه ب حمیدرضا دانش کاظمی ۶۶۷۱۰۲۸۵
۶۶۷۱۶۲۸۵
۶۶۷۴۲۰۷۱
۶ آراد ایرانیان
(گلچین)
الف ب عبدالله سالم ۴۲۷۱۸۰۰۰
۷ آرمان تدبير نقش جهان ب د بهادر شمس ۰۳۱۱-۶۶۱۵۹۷۳
۰۳۱۱-۶۴۱۴۷۱۰-۱۲
۸ آرمون بورس ب د صادق عجمی ۸۸۷۰۶۵۷۰
۹ آریا بورس علی رستگار مقدم اعتمادی ۲۲۲۷۰۴۳۳
۱۰ آريا نوين ب سيد احمد ترابی ۸۸۳۲۳۵۳۰-۴
۱۱ آفتاب درخشان خاورمیانه ب علی اصغرزاده صادق ۸۸۵۴۴۲۶۰-۴
۱۲ آگاه الف الف حسن رضایی پور قرانقیه ۸۸۲۲۸۴۱۱-۱۶
۶۶۹۸۸۲۱۱
۱۳ آینده نگر خوارزمی
(تحليل گران بصير)
الف محمدرضا سرافراز یزدی ۸۸۶۷۴۴۲۱-۳۱
۱۴ ارديبهشت ايرانيان الف ب عبدالرحیم رستمکلایی ۶۱۹۱۴۰۰۰
۱۵ ارگ هومن الف ج ناصرآقاجانی ۸۲۴۴۶
۱۶ ارزش آفرین الوند
(بدره سهام)
ب محسن عباسلو ۸۸۲۰۳۳۱۱
۸۸۵۳۳۸۳۲
۱۷ اطمينان سهم الف ج مصطفی رضایی ۸۸۵۶۳۹۸۴
۸۸۵۶۳۸۹۶
۱۸ اقتصاد بیدار الف حسین ایزدی ۶۶۷۲۸۰۸۰-۱
۱۹ امین آوید الف ج محسن شهیدی ۸۸۶۵۹۶۳۵
۸۸۶۵۹۶۳۴
۲۰ اميد سهم ج سید جلال صادقی شریف ۸۸۳۴۵۲۱۹-۲۰
۸۸۳۴۵۲۱۲
۲۱ امين سهم ب مسعود خواص صفت ۶۶۷۲۶۲۲۷
۶۶۷۲۶۵۰۵
۶۶۷۲۶۰۴۰
۲۲ ايران سهم ب ب سیمیندخت میردامادی ۸۸۸۷۳۲۳۶
۲۳ ايساتيس پويا الف ب علی اصغر خبیری ۰۳۵۱-۵۲۲۰۴۵۸-۹
۲۴ ايمن بورس ب تیمور ابوحمزه ۶۶۷۴۰۸۷۷
۶۶۷۴۰۸۷۸
۶۶۷۴۲۰۸۵
۲۵ بازار سهام ب ج ملک محمد یحیائیان ۲۲۲۵۴۱۲۷-۹
۲۶ بانک اقتصاد نوين الف ب علیرضا فهیمی ۶۶۷۴۳۸۴۸-۹
۶۶۷۴۳۲۲۲-۳
۲۷ بانک پاسارگاد الف ب محمد عابد ۸۸۴۸۰۲۵۶-۹
۴۲۳۹۲۰۰۰
۲۸ بانک آینده الف ج فردین آقابزرگی ۸۸۷۲۱۱۰۰-۳
۲۹ بانک تجارت الف ب امیر شیروانی ۸۸۷۰۲۵۷۲
۳۰ بانک توسعه صادرات الف ب سيدرضا علوي ۸۸۳۰۶۰۰۵
۳۱ بانک خاورمیانه
(سهام پويا)
ب علیرضا قنبرعباسی ۸۸۵۴۶۸۱۴-۱۷
۳۲ بانک دی
(سهم انديش)
الف حامد فلاح جوشقانی ۲۸۹۳۱۱۵۸
۳۳ بانک رفاه کارگران الف ب مهدی دلبری ۸۸۹۲۱۹۲۵-۲۶
۳۴ بانک سامان الف ب حمید رضا  مهرآور ۸۸۷۷۴۶۶۹-۷۱
۸۸۶۴۸۹۵۰-۵۳
۳۵ بانک سپه
(کاسپین مهر ایرانیان)
الف ب مهرداد نعمتی ۸۸۷۲۶۰۵۷-۸
۳۶ بانک صادرات ايران الف ب حیدر سلیتی ۸۸۷۰۷۱۰۷-۹
۸۸۱۰۴۷۷۲-۴
۳۷ بانک صنعت و معدن الف ب میثم کریمی ۸۸۵۱۱۵۳۵
۳۸ بانک کارآفرين الف ب سیده لیلا مجیدی زاویه ۲۲۶۵۵۹۱۱
۳۹ بانک کشاورزي الف الف حسین خزلی خرازی ۸۸۶۷۹۱۰۳
۴۰ بانک مسکن الف ب محمد مهدی بحرالعلوم ۸۸۵۲۷۰۶۰-۶۳
۴۱ بانک ملت الف ب عباس نیکچری ۸۸۱۰۶۳۷۵
۴۲ بانک ملي ايران الف الف محمد حسن ابراهيمي سروعليا ۸۴۳۵۸
۴۳ باهنر ب سید محمود حسینی پور ۸۸۷۲۷۶۵۷
۴۴ برهان سهند ج ج مجتبی  بنی فر ۸۸۴۲۵۲۴۲-۳
۴۵ بورس آثل ب محمود آشورزاده ۴۷۱۸۰۰۰۰
۴۶ بورس ابراز ب ج سیدعلی محمودی ۸۸۳۱۸۸۸۴
۴۷ بورس بيمه ايران الف ج محمد اصولیان ۸۹۴۸
۴۸ بورسيران الف ج محمدرضا  امیری ۸۸۸۳۲۸۶۰
۸۸۸۳۲۸۹۱
۴۹ بهگزين الف محمد روشن پور ۴۲۸۴۶
۵۰ بهمن الف ب مهدی کباری ۸۳۳۲۶
۵۱ بهين پويا ج د نادر جزایری ۰۳۱۱-۶۶۱۲۸۸۹-۹۰
۵۲ پارس ایده بنیان ب ب ژاک نصیری ۸۸۹۴۴۴۲۸
۸۸۹۳۳۸۹۸
۸۸۹۳۳۸۹۵
۸۸۹۲۸۲۳۰
۵۳ بانک انصار
(پارس گستر خبره)
الف عبداله رحیم لوی بنیس ۲۲۰۱۲۸۸۳
۲۲۰۱۲۹۰۱
۲۲۰۱۲۸۹۵
۲۲۰۱۲۸۹۱
۵۴ پارس نمودگر الف ب اسماعیل میرزایی قمی ۴۲۸۷۴۰۰۰
۵۵ پارسيان الف ب مجید سوری ۵۱۳۷۶۴۳۰۰۳
۵۶ پگاه ياوران نوين ب مهدی میرشاه محمد ۸۸۹۰۳۴۴۵
۵۷ پیشگامان بهپرور
(کالای کشاورزی بهپرور)
ب ب عاطفه حقیقی نیا ۶۶۵۷۶۷۵۰-۵۵
۵۸ تأمین سرمایه نوین
(رشد پايدار)
الف ب ساسان اله قلی ۸۶۷۹۱۰۰۰
۵۹ تدبير گران فردا الف ب محسن رحمتی ۸۲۴۲۸
۶۰ تدبيرگر سرمايه الف سید علی هاشمی ۸۸۸۸۲۲۶۵
۶۱ توازن بازار
(فلزات توازن)
ب محمد روحی ۸۸۳۸۳۵۶۳-۷
۶۲ توسعه اندیشه دانا
(موحدان)
الف ج محمدحسن شمسي ۲۲۶۲۲۶۳۰
۶۳ توسعه سرمايه دنيا ب ب حسنعلی بشارت احسانی ۶۶۷۲۹۱۲۱-۲
۶۴ توسعه سهند ب کیارش هومن ۸۸۵۵۶۲۸۵-۶
۶۵ توسعه فردا
(گنجينه سهام)
الف ب بهمن  سیدزارع ۸۸۲۱۵۹۰۴
۶۶ توسعه کشاورزي ج مژده ملایی ۸۸۹۱۷۴۵۶-۵۹
۶۷ جهان سهم ب فرشید اردبیلیون جهانی ۵۵۱۷۳۱۶۸
۶۸ حافظ الف الف محمد اقبال نیا ۸۳۳۲۱۰۰۰
۶۹ خبرگان سهام الف ب محمد کفاش پنجه شاهی ۴۲۳۸۲
۷۰ دنياي خبره الف مهناز صادق نوبري ۶۶۷۲۴۰۰۱-۲
۷۱ دنياي نوين د فریال تربتی ۶۶۷۰۵۸۸۹
۷۲ راهبرد سرمايه گذاري ایران سهام ب سعید نوری ۶۶۷۳۱۰۸۷
۷۳ راهنماي سرمايه‌گذاران الف ب شاهرخ بدیعی ۶۶۷۲۶۰۱۱
۶۷۲۳۳۵۵
۶۶۷۲۳۳۵۶
۷۴ رضوي ب ب کمال خانزاده ۲۷۶۳۱۱۱۰
۲۷۶۳۱۶۳۱
۷۵ ساو آفرین
(محک سهام صنايع قدیم)
ب مهدی لاری ۸۸۶۹۱۳۶۴
۸۸۳۰۰۸۲۴
۸۸۳۱۹۲۹۰
۸۸۳۲۸۸۴۸
۷۶ سپهر باستان ج ب ۸۸۸۰۱۹۷۲
۸۸۸۰۱۹۷۹
۸۸۹۴۹۷۴۵
۸۸۹۱۶۶۲۵
۷۷ ستاره جنوب ب یوسف حاجی باقری ۸۸۳۸۳۵۷۶-۸۱
۷۸ سرمايه گذاري ملي ایران ب مهدی مقدسی ۸۸۷۸۴۲۱۵
۷۹ سرمايه و دانش الف ب علی گشاده فکر ۶۶۷۴۳۰۸۷-۸
۸۰ سهام بارز ب نرگس افشار ۶۶۷۳۱۳۱۵-۱۶
۶۱۹۸۴
۸۱ سهام پژوهان شايان ب ج محمدابراهیم قربانی فرید ۶۶۷۴۱۸۶۴
۶۶۷۴۱۸۶۵
۸۲ سهام گستران شرق ب عباسعلی طوسیان شاندیز ۰۵۱-۳۷۶۵۰۲۴۰-۴
۸۳ سهم آذين ج سولماز اسماعیلی ۲۲۹۰۳۷۰۷-۸
۸۴ سهم آشنا الف الف شهریار شهمیری ۲۷۷۱
۸۵ سهم يار ج حسن یارجانی ۸۸۷۱۰۳۵۷
۸۶ سي ولکس کالا الف محمودرضا الهی فرد ۸۸۹۳۳۰۲۶
۸۷ سيماب گون ب ج داود معمارزاده ۶۶۷۲۴۹۹۵
۶۶۷۳۲۸۸۸
۶۶۷۰۱۴۱۱
۸۸ سينا الف محمد رشیدی زاده ۸۸۶۵۹۹۸۲-۵
۸۹ شاخص سهام ب فریبرز پرنا ۶۶۷۵۰۶۳۸
۹۰ شهر ب ب صفر جباری ۸۸۴۸۱۶۵۱-۵۷
۹۱ صبا تأمین
(کيميا سهم)
الف محمود گودرزی ۸۸۵۵۰۶۶۲-۴
۹۲ صبا جهاد ب ب مهران باباپوران ۶۳۴۸۶۰۰۰
۹۳ عمران فارس ب علی متولی ۲۲۶۳۱۶۶۲-۶
۹۴ فارابی
(عمران)
الف الف رحمان بابازاده ۸۸۵۵۷۲۷۴-۶
۹۵ فولاد مبنا ج میرسجاد مسجد موسوی ۸۸۱۹۸۵۰۱-۷
۹۶ فیروزه آسیا
(معين سهم)
ب مجید پورنعمت رودسری ۸۸۱۰۶۱۰۶
۹۷ کارآمد ب فرزام ابوعلی ۲۲۰۱۲۶۲۰
۲۲۰۱۲۷۶۳
۹۸ کالای خاورمیانه الف الف محمدحسن كمال آبادي ۸۷۱۶۸
۹۹ گنجینه سپهر پارت   (کشاورزی کالا سپهر) ج ۸۸۸۶۱۷۶۶-۷۰
۱۰۰ مبین سرمایه
(راهبرد کالای خاورمیانه)
الف الف محمدعلی شریفی نیا ۰۳۱۱-۶۲۰۴۹۴۲
۱۰۱ مدبر آسیا
(دهقانان خاور)
ب مهدی حیدرزاده ۸۸۷۳۵۱۴۲
۸۸۷۳۵۶۸۰
۸۸۷۳۶۱۹۶
۸۸۷۳۵۷۶۱
۱۰۲ مشاوران سهام ب ج علی یار صالحی ۸۸۷۱۸۴۰۶-۸
۸۸۷۰۱۳۶۳
۸۸۷۰۱۳۹۸
۱۰۳ مهر اقتصاد ایرانیان
(معيار سهام)
الف ه محسن محمدی ۸۸۳۰۸۸۵۵
۱۰۴ مفيد الف الف هادی مهری ۸۷۰۰
۱۰۵ مهرآفرين الف ب اسمعیل فئوادیان ۶۶۷۴۳۹۰۰
۱۰۶ نماد شاهدان ب علیرضا قدرتی ۸۸۹۲۰۱۲۶-۷
۱۰۷ نوانديشان بازار سرمايه الف ب محسن عینی ۸۲۴۵۰
۸۴۰۵۱۰۰۰
۱۰۸ نهايت نگر الف ب فرهاد عبداله زاده ۸۴۴۵۰۰۰۰

 

تعداد کارگزاری‌ها به تفکیک هر رتبه

رتبه الف رتبه ب رتبه ج رتبه د رتبه ه رتبه‌بندی نشده جمع
بورس اوراق ۵۲ ۳۴ ۷ ۱ ۱۴ ۱۰۸
بورس کالا ۱۲ ۴۵ ۱۶ ۳ ۱ ۳۱ ۱۰۸

برگرفت: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

گردآوری: مدیرسنتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

up to comment

Iran
ParsmedicineIran
Euratra